ภาพรวม 6 ด้าน

ค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม กิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2556

ประเมินจาก แบบนิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดย สนง.กศน.จังหวัดสระบุรี (คะแนนเต็ม 5 )

Chart.


Unable to see the chart above? Click here